Шановні абітурієнти!
Працює
"гаряча лінія"
приймальної комісії:
(04841) 2-02-80

 

Ізмаїльський інститут водного транспорту у Facebook

Новини

12.07.2017
diplom-fahivtca-putivkaЗдавалося б ще вчора прийшли на консультацію до приймальної комісії інституту схвильовані абітурієнти, -...
30.05.2017
derzhavni-ekzameni-2017У травні в Ізмаїльському інституті водного транспорту розпочалась державна атестація здобувачів вищої...
19.05.2017
znai-nashih2Студентка першого курсу факультету права і лінгвістики Ізмаїльського інституту водного транспорту,...
04.05.2017
triumf-studentskoi-naukovoi-dumkiНаприкінці квітня в Ізмаїльському інституті водного транспорту відбулась студентська науково-практична...
20.04.2017
delovaya-igraПрофессорско-преподавательский состав Измаильского института водного транспорта большое внимание уделяет...

Пошук

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

 

Головна Наукова діяльність Матеріали ХVI Міжнародної ювілейної науково-практичної конференції

До збірника включені матеріали наукових досліджень (статті, доповіді, тези) ХVI Міжнародної ювілейної науково-практичної конференції Ізмаїльського інституту водного транспорту. Розглянуто актуальні аспекти сучасної української юриспруденції, економіки, лінгвістики та транспортних технологій.

ЗМІСТ

Вступне слово............................................................................................................... 3

Секція ЮРИДИЧНА................................................................................................. 5

Арнаут А.Г.
ОСОБЛИВОСТІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ...............................................
5

Бардашова К.И.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ
ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ........................................................
7

Биленчук П.Д., Крошко В.П., Онищенко Б.Г.
СЫСКОЛОГИЯ КАК НАУКА, КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
И КАК СФЕРА ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СТАНОВЛЕНИЕ
НОВОЙ НАУЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ.......................................
10

Біленчук П.Д., Терещук А.О.
КЛАСИФІКАЦІЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАСОБІВ ПІЗНАННЯ ТА
ДОКАЗУВАННЯ У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА:
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ.................................................................................. 13

Біленчук П.Д., Шульга Ю.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ............ 18

Борисова Л.В.
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАММ.................................... 20

Бужор В.Г., Козюк М.Н.
О ДЕПУТАТСКОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
И ПРАВОВОМ РАВЕНСТВЕ.................................................................................. 27

Роман БУЖОР
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ
ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА...............................
31

Іван Винниченко
ПИТАННЯ АКРЕДИТАЦІЇ ЗА МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТОМ
ISO/IEС 17025:2005 ТА СПІВПРАЦЯ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС
УКРАЇНИ З ПРОГРАМОЮ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ
ДЕПАРТАМЕНТУ ЮСТИЦІЇ США
........................................................ 34

Гаврильков О.В.
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ ОТРИМАНИХ
ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ У ПРОЦЕСІ ОРЕНДИ ТА
ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
.......................................................... 37

Дзебко Е.Г.
СУЧАСНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ
РЕЄСТРАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ................................................................................. 39

Золобчук О.Л.
АвтОматизованІ дактилоскопІчнІ
ІдентифІкацІйнІ системи -
ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК ДАКТИЛОСКОПІЧНОГО ОБЛІКУ
........... 41

Ифанов А.В.
ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ..........................................................
46

Клименко Н.І.
ЩОДО КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.................. 56

Комаха В.О.
ФУНДАТОРИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ДУМКИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ......... 58

Кравчук В.В., Біленчук П.Д., Шульга О.О.
ПРАВОВА УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА..................................... 66

Недельчев Є.О.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ............... 72

Пилипишин С.С.
ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОЇ
ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ В УКРАЇНІ....................................................................... 74

Плахіна І.В.
ЩОДО НЕМОЖЛИВОСТІ ВКЛЮЧЕННЯ У ЛІСТИНГ ФОНДОВОЇ БІРЖІ
АКЦІЙ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ДЛЯ
ОПУБЛІКУВАННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА.......................... 76

Сидоренко Л.О.
МОЖЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ДОКУМЕНТІВ У БОРОТЬБІ З ТЕРРОРИЗМОМ
................................................. 77

Стрілець Г.О.
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ
..................................................... 84

Філоненко Г.Г.
МІСЦЕ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ УХИЛЕНЬ
ВІД СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
В СИСТЕМІ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ МЕТОДИК................................................ 90

Цоєв Д.К.
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПЕРШИХ У СВІТІ
ЦИВІЛІЗОВАНИХ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ....................................... 92

Шевченко А.М.
РЕФОРМУВАННЯ РОСІЙСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА У ПОРЕФОРМЕНІ ЧАСИ
................................................... 97

Секція ЕКОНОМІЧНА......................................................................................... 100

Артюх О.В.
ПОДАТКОВИЙ АУДИТ: ПІДМІНА ПОНЯТЬ................................................... 100

Байрактар И.Г.
ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА..............
103

Боденчук Л.Б.
ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ............. 110

Боденчук С.В.
МІСЦЕ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ...................... 114

Величко А.И.
СБОРНИК БИЗНЕС-ИДЕЙ С НАУЧНОЙ ОЦЕНКОЙ ИХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО, ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 118

Горохова Н.М.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГАРМОНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ...... 127

Дорофеева З.Я.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ИГР
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ....................................
131

Злобіна О.В.
ЛІЗИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ ЯК КОЕФІЦІЄНТ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ............................................. 132

Ліганенко І.В.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВА...................................... 137

Метіль Т.К.
ПРОБЛЕМИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ......................... 141

Мурашко І.С.
СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОГО
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА............................................................................. 146

Пеліпадченко Р.О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ОБЛІКУ ТА
КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ
......................... 149

Трігуб П.В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БАНКІВ
В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
............................................................... 151

Сілічєва Н.Є.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
............................................... 155

Секція ЛІНГВІСТИКИ......................................................................................... 157

Ананко Т.Р.
DISCOURSE MARKERS IN CORPORATE ANNUAL REPORTS..................... 157

Андрианов И.Ю.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ
НАУЧНОЙ ПОЭЗИИ В.Я.БРЮСОВА................................................................. 160

Артеменко Ю.О.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ІНТЕРОГАТИВІВ
ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ.......................................... 165

Вдовенко Т.А. , Руденко Е.В.
LEXICAL PECULIARITIES OF ENGLISH FAIRY TALES................................. 169

Желясков В.Я.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НЕВЕРБАЛЬНИХ ФОРМ ДІЄСЛІВ
З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ГАЛУЗІ..... 171

Колесников А.О.
СОЦІОМОВНА СИТУАЦІЯ У ПОЛІЛІНГВАЛЬНОМУ
АРЕАЛІ МЕЖИРІЧЧЯ ДНІСТРА Й ДУНАЮ
..................................................... 175

Левченко В.В.
КОННОТАТИВНИЙ АСПЕКТ СЕМАНТИКИ
РЕДУПЛІКАТИВНИХ УТВОРЕНЬ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
.......................... 178

Огнєва О.М.
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО СТРАВИ
З ПРОДУКТІВ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
............................................... 183

Топал С.И.
ПЕРЕДАЧА (ПЕРЕВОД) ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМОВ.................................... 189

Черепахова О.Д.
NONVERBAL BEHAVIOR IN CROSS-CULTURAL COMMUNICATION...... 191

Шиляєва Т.В.
СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ МЕТАФОРИ В. ШЕКСПІРА
У ПЕРЕКЛАДАХ О. ТАРНАВСЬКОГО
............................................................. 196

Секція СУСПІЛЬНИХ НАУК............................................................................. 201

Байрамова Е.В.
ЦЕЛЕПОЛАГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЗНАНИЯ
В СИСТЕМЕ СУБЪЕКТ-ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ................................... 201

Береський Я.О., Біленчук П.Д., Біленчук Д.П.
ІННОВАЦІЙНІ ІНТЕРАКТИВНІ ЗАСОБИ ПІЗНАННЯ,
НООТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ І
ГРІД-ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В ХХІ СТОЛІТТІ.......................................... 205

Бондаренко Е.В.
ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ................
210

Деревенча М.Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ПИТАНЬ ЛЕГІТИМНОСТІ
ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В УКРАЇНІ
...................................................... 217

Кавалерова З.Д.
БІДНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ, ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ... 221

Клопот В.Н.
ОНЛАЙНОВАЯ СЕТЕВАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ
УКРАИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
................. 223

Котляр Л.І.
ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОГРУПОВИХ ВІДНОСИН
НА РОЗВИТОК ВОЛІ У МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ.................................. 227

Научу К.І.
Формування кадрової політики ВНЗ
як умова розвитку вищої освіти України...................................... 230

Ярослав ПЕШЕК
КАПИТАЛИЗМ И ЭТИК
А................................................................. 233

Яковенко О.І.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НІМЕЧЧИНИ
.................................. 234

Секція ТЕХНІЧНА................................................................................................ 238

Крючкова А.А.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ДОСТАВКИ ИМПОРТНЫХ
ГРУЗОВ ИЗ РЕГИОНА ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ В УКРАИНУ................. 238

Лещев В.А., Тырышкина Н.А.
ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА СУДОВОЙ ПАРТИИ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПОРТОВОГО СКЛАДА................................... 240

Некрасов В.М.
ОЦЕНКА НЕСМЕЩАЕМОСТИ ЗЕРНОВОГО ГРУЗА..................................... 246

 

 

 
>>>