Шановні абітурієнти!
Працює
"гаряча лінія"
приймальної комісії:
(04841) 2-02-80,
096-635-64-63

 

Ізмаїльський інститут водного транспорту у Facebook

Новини

12.07.2017
diplom-fahivtca-putivkaЗдавалося б ще вчора прийшли на консультацію до приймальної комісії інституту схвильовані абітурієнти, -...
30.05.2017
derzhavni-ekzameni-2017У травні в Ізмаїльському інституті водного транспорту розпочалась державна атестація здобувачів вищої...
19.05.2017
znai-nashih2Студентка першого курсу факультету права і лінгвістики Ізмаїльського інституту водного транспорту,...
04.05.2017
triumf-studentskoi-naukovoi-dumkiНаприкінці квітня в Ізмаїльському інституті водного транспорту відбулась студентська науково-практична...
20.04.2017
delovaya-igraПрофессорско-преподавательский состав Измаильского института водного транспорта большое внимание уделяет...

Пошук

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

 

Положення про Вчену раду
Ізмаїльського інституту водного транспорту

 

I. Загальні положення

Вчена рада Ізмаїльського інституту водного транспорту (далі - Вчена рада інституту) є колегіальним органом інституту і створюється терміном до п'яти років. У свої роботі Вчена рада інституту керується Конституцією України, законодавством України, Статутом Ізмаїльського інституту водного транспорту та цим Положенням.

Склад Вченої ради інституту:

1.3.1. Статутний склад Вченої ради інституту - 17 осіб.

1.3.2. До складу Вченої ради інституту входять за посадами ректор інституту, проректори інституту, декан факультету, вчений секретар, начальник фінансового підрозділу, завідувачі кафедр, завідувач бібліотеки, провідні науковці інституту.

1.3.3. Головою Вченої ради інституту є ректор Ізмаїльського інституту водного транспорту.

1.3.4. Заступником голови Вченої ради інституту є проректор з навчальної роботи.

1.3.5. Роботу Вченої ради інституту організовує вчений секретар, призначений із числа осіб, які мають наукові ступені або вчені звання.

1.3.6. Персональний склад Вченої ради інституту затверджується наказом ректора інституту.

Ухвали Вченої ради інституту вводяться в дію наказами та розпорядженнями ректора інституту.

Склад Вченої ради інституту може оновлюватись відповідно до організаційно-штатних змін. Член Вченої ради інституту може бути відкликаний на вимогу двох третин членів колективу, який він представляє.

II. Компетенція та Основні завдання Вченої ради інституту

У межах, передбачених Статутом Ізмаїльського інституту водного транспорту та цим Положенням, Вчена рада інституту приймає ухвали і вносить пропозиції керівництву інституту щодо об'єднання зусиль колективу на виконання Законів України, Указів і Розпоряджень Президента України, наказів МОН України та інших нормативно-правових документів з питань навчальної, методичної, наукової та кадрової роботи інституту, розвитку пріоритетних напрямків його діяльності, а також задоволення та захисту професійних і соціальних інтересів колективу, розвитку його громадської активності, участі в реалізації державної освітньої політики.

Основними завданнями Вченої ради інституту є:

2.1. Подання на конференцію трудового колективу інституту проекту Статуту інституту, а також змін і доповнень до нього.

2.2. Визначення напрямів стратегічного розвитку інституту та схвалення заходів щодо вирішення питань економічного та соціального розвитку навчального закладу.

2.3. Схвалення фінансового плану інституту, плану основних заходів інституту, планів науково-дослідної роботи та видавничої діяльності та звітів про їх виконання.

2.4. Подання на розгляд ректору інституту пропозицій та висновків щодо призначення на посади та звільнення з посади завідувачів кафедр, керівників бібліотеки та інших структурних підрозділів інституту.

2.5. Внесення ректору інститут рекомендацій щодо створення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів інституту.

2.6. Схвалення навчальних програм та навчальних планів.

2.7. Обрання на посаду таємним голосуванням науково-педагогічних працівників, які підлягають конкурсному призначенню на посади.

2.8. Обговорення стану навчально-методичної та науково-дослідної роботи, проведення практики та стажування, випуску студентів, результатів перевірок та атестації працівників інституту.

2.9. Здійснення контролю за впровадженням новітніх освітніх технологій в навчальний процес та дотриманням науково-педагогічним складом інституту стандартів вищої освіти.

2.10. Внесення пропозицій на розгляд конференції трудового колективу щодо розроблення символіки інституту.

2.11. Інші питання діяльності інституту, які не суперечать законодавству України.

III. Права та обов'язки Вченої ради інституту

3.1. Приймає рішення щодо присвоєння науково-педагогічним працівникам інституту почесних звань, державних нагород, премій та інших видів морального та матеріального заохочення.

3.2. Надання творчих відпусток науково-педагогічним працівникам інституту для завершення роботи над дисертаціями, монографіями та заслуховує звіти наукових співробітників, науково-педагогічних працівників інституту, яким були надані творчі відпустки.

3.3. Ухвалює рішення про створення наукових товариств інституту та оцінює їх діяльність.

3.4. Висуває для участі в конкурсах наукові роботи.

3.5. Оголошує та проводить конкурси на заміщення посад науково-педагогічного складу та інших працівників, які підлягають конкурсному визначенню на посади.

3.6. Рекомендує на навчання до магістратури, аспірантури, докторантури випускників інституту та науково-педагогічних працівників інституту.

3.7. Створює тимчасові комісії для вивчення і підготовки окремих питань, що готуються до розгляду на засідання Вченої ради.

3.8. Рекомендує до друку навчально-методичні та наукові праці.

IV. Організація роботи Вченої ради інституту

4.1. Вчена рада інституту здійснює свою діяльність на принципах колегіальності.

4.2. На засіданнях Вченої ради інституту головує ректор інституту або особа, яка виконує його обов'язки. Рішення Вченої ради інституту правомірне, якщо на засіданні були присутні не менше двох третин її статутного складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів, якщо це не передбачено вимогами інших нормативних актів.

4.3.Вчена рада інституту збирається на засідання не менше одного разу на місяць. Для вирішення невідкладних питань позачергове засідання Вченої ради інституту може бути скликане з ініціативи ректора інституту або більшості членів Вченої ради інституту.

4.4. Питання на засіданнях розглядаються згідно з планом роботи Вченої ради інституту, який складається на навчальний рік. Підготовка проекту плану роботи Вченої ради інституту покладається на вченого секретаря. План роботи Вченої ради інституту затверджується ректором інституту після обговорення та схвалення його Вченою радою інституту.

4.5. Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради інституту складається вченим секретарем на підставі матеріалів, що плануються до розгляду. Пропозиції до плану роботи чергового засідання мають право внести ректор інституту, його заступники, ієни Вченої пали ІНСТИТУТУ.

4.6. Порядок денний, письмові інформації, проекти рішень засідання Вченої ради інституту та список запрошених осіб складаються не пізніше, ніж за три дні до початку засідання, доповідаються голові Вченої ради вченим секретарем.

4.7. На засіданні Вченої ради інституту в обов'язковому порядку розглядаються питання про стан виконання її попередніх рішень.

4.8. Підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради інституту забезпечують заступники начальника та керівники відповідних структурних підрозділів інституту спільно з вченим секретарем. Письмові пропозиції, проекти рішень Вченої ради та пропозиції щодо списку запрошених осіб подаються вченому секретарю не пізніше ніж за 5 днів до початку засідання.

4.9. За 10-15 днів до засідання Вченої ради інституту розпорядженням голови Вченої ради інституту може бути призначений склад комісії з вивчення і підготовки матеріалів до приведення засідання.

4.10. Керівники, які готують матеріали на засідання Вченої ради інституту, відповідають за ретельну підготовку питання, яке підлягає обговоренню, і формування конкретних пропозицій та проектів рішення.

4.11. По кожному із винесених на обговорення Вченої ради інституту питань готується письмова інформація та проект рішення. До них можуть додаватись висновки службової перевірки.

4.12. Рішення Вченої ради інституту набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого терміну введення цих актів або окремих її пунктів у дію.

4.13. Відповідальність за виконання рішень Вченої ради інституту покладається на проректорів інституту за напрямами діяльності, а також осіб, які зазначені у рішеннях. Контроль за виконанням доручень голови, які даються на засіданнях, облік і збереження протоколів забезпечується секретарем Вченої ради інституту.

4.14. На засіданні Вченої ради інституту ведеться протокол, оформлення якого покладається на вченого секретаря. Протокол та рішення Вченої ради інституту підписує її голова. Протоколи засідань Вченої ради інституту зберігаються на умовах архівних документів постійно.

4.15. Вчений секретар у своїй роботі керується Статутом інституту, Положенням про Вчену раду інституту та відповідними нормативними документами Міністерства освіти і науки України, підпорядковується голові Вченої ради інституту і виконує такі функціональні обов'язки:

- відповідно до плану роботи Вченої ради інституту бере участь в організаційному забезпеченні колегіального обговорення та вирішення основних проблем навчально-методичної, виховної та виховної діяльності інституту, забезпечує проведення засідань Вченої пали інституту, візує її рішення;

- організаційно забезпечує проведення експертизи розгляду на засіданні Вченої ради інституту актуальних питань життєдіяльності інституту, які не можуть бути вирішені в робочому порядку і потребують оперативного колективного обговорення; доопрацьовує матеріали, які виносяться на розгляд Вченої ради інституту;

- відповідає за складання календарних планів роботи Вченої ради інституту, розробляє пропозиції щодо плану роботи Вченої ради інституту, порядку денного засідань та проектів рішень;

- бере участь в організації взаємодії з секретаріатами інших вищих навчальних закладів України; організовує контроль за виконанням рішень Вченої ради інституту шляхом ведення відповідної документації та оформленням матеріалів;

- готує у межах своєї компетенції пропозиції до проектів положень щодо освітянської, навчально-методичної та наукової роботи;

- бере участь у формуванні пропозицій щодо вимог і критеріїв із поточних питань діяльності інституту, перевірки якості підготовки фахівців;

- сприяє розвитку міжгалузевого, регіонального, міжнародного співробітництва, обміну інформацією та досвідом роботи у сфері діяльності вищих навчальних закладів освіти;

- здійснює функцію виконавчого органу Вченої ради інституту.

4.16. Голова засідання Вченої ради інституту:

- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях Вченої ради інституту;

- виносить на обговорення проекти рішень;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, а також оголошує наступного промовця,

- робить офіційне повідомлення, а також ті, які вважає за доцільне оголосити.

4.17. Робота Вченої ради інституту ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступити іншою мовою.

4.18. Рішення Вченої ради інституту з будь-якого питання приймається на засіданні після його обговорення. На початку засідання розглядаються і затверджуються порядок денний та порядок роботи.

V. Порядок підготовки і проведення засідань Вченої Ради інституту

День проведення засідань - остання п'ятниця кожного місяця, початок роботи о 15 годині. У разі потреби засідання Вченої ради інституту можуть скликатися головою в інші дні.

Підготовка матеріалів до проведення засідання Вченої ради інституту забезпечується вченим секретарем.

Питання на засіданнях Вченої ради інституту розглядаються відповідно до плану роботи, який затверджується головою Вченої ради інституту на початку поточного навчального року, а якщо вони внесені додатково - Вченою радою інституту під час засідання.

Проект порядку денного кожного чергового засідання Вченої ради інституту складається секретаріатом Вченої ради на підставі матеріалів, що підготовлені і оформлені відповідно до вимог цього Положення. Не пізніше як за три дні до засідання вчений секретар погоджує порядок денний із головою Вченої ради інституту.

Всі члени Вченої ради інституту та запрошені на засідання особи повинні ознайомитися з порядком денним і відповідними матеріалами в секретаріаті Вченої ради інституту.

Вчений секретар інформує членів Вченої ради інституту та запрошених осіб про дату і час засідання Вченої ради інституту за три дні до її проведення.

 
>>>