Шановні абітурієнти!
Працює
"гаряча лінія"
приймальної комісії:
(04841) 2-02-80,
096-635-64-63

 

Ізмаїльський інститут водного транспорту у Facebook

Новини

12.07.2017
diplom-fahivtca-putivkaЗдавалося б ще вчора прийшли на консультацію до приймальної комісії інституту схвильовані абітурієнти, -...
30.05.2017
derzhavni-ekzameni-2017У травні в Ізмаїльському інституті водного транспорту розпочалась державна атестація здобувачів вищої...
19.05.2017
znai-nashih2Студентка першого курсу факультету права і лінгвістики Ізмаїльського інституту водного транспорту,...
04.05.2017
triumf-studentskoi-naukovoi-dumkiНаприкінці квітня в Ізмаїльському інституті водного транспорту відбулась студентська науково-практична...
20.04.2017
delovaya-igraПрофессорско-преподавательский состав Измаильского института водного транспорта большое внимание уделяет...

Пошук

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

 

Положення про науково-методичну раду
Ізмаїльського інституту водного транспорту

1. Загальні положення

1.1. Науково-методична рада Ізмаїльського інституту водного транспорту (далі - Рада) є постійно діючим колегіальним дорадчим органом при ректораті інститутут, який здійснює планування та координацію науково-методичної роботи в навчальних підрозділах інституту, контроль за її станом, розробляє практичні рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, його методичного забезпечення.

1.2. У своїй діяльності Ради керується Законом України «Про вищу освіту», нормативними документами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Вченої ради та ректорату інститут, наказами і розпорядженнями ректора, а також цим Положенням.

1.3. До складу Ради входять досвідчені науково-педагогічні працівники навчальних підрозділів інституту. Зі складу Ради призначається голова та секретар. Головою Ради є проректор з навчальної роботи. Склад Ради затверджується наказом ректора інституту.

2. Завдання та напрями роботи науково-методичної ради

2.1. Основними завданнями Ради є:

узагальнення й аналіз стану організації навчального процесу в інституті, розроблення напрямів його вдосконалення з врахуванням сучасних вимог та світових тенденцій розвитку освіти;

науково-методичний супровід впровадження нормативних документів Міністерства освіти і науки України стосовно якості вищої освіти і науково-методичного забезпечення навчального процесу, а також галузевих стандартів вищої освіти для всіх напрямів підготовки і спеціальностей: аналіз та затвердження планів видань навчальної, навчально-методичної літератури інституту та формування пропозицій щодо їх коригування;

організація і контроль діяльності кафедр з основних напрямів методичної роботи та внесення пропозицій щодо підвищення якості підготовки майбутніх фахівців; розроблення рекомендацій щодо впровадження нових педагогічних технологій, методів навчання, підвищення рівня педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу інституту;

розгляд питань про організаційно-методичний рівень навчального процесу та якість його методичного забезпечення в окремих навчальних підрозділах та кафедрах, формулювання висновків про їх відповідність встановленим вимогам;

вироблення пріоритетних напрямів наукових досліджень організації і змісту навчання, експертиза проектів і програм співробітництва інституту у сфері освітньої діяльності;

експертиза запропонованих нових концепцій освіти, навчальних планів і програм, планів і програм наукових та педагогічних експериментів, рукописів навчально-методичної літератури, упровадження інновацій, оцінка їх результатів за підсумками апробації.

2.2. Основними напрями роботи Ради є:

удосконалення організації та методично-дидактичного забезпечення навчально-виховного процесу в інституті, впровадження інноваційних методів навчання, спрямованих на розвиток творчого мислення та самостійності студентів, інтенсифікацію навчального процесу шляхом впровадження нових інформаційних технологій; внесення пропозицій до вченої ради інституту щодо перспектив розвитку і підвищення якості освіти в інституті;

аналіз якості підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів; вивчення та надання пропозицій Вченій раді, ректорату інституту щодо відкриття нових спеціальностей і спеціалізацій з урахуванням вимог ринкової економіки та потреб регіону; вивчення, аналіз та внесення пропозицій щодо поліпшення наскрізних програм практик, баз практик студентів інституту;

надання допомоги науково-методичним комісіям навчальних підрозділів щодо впровад¬ження нового покоління галузевих стандартів вищої освіти, нових технологій, методів навчання і виховання, прогресивних форм практичного навчання; вдосконалення і впровадження об'єктивного поточного та підсумкового контролю знань студентів інституту, аналіз стану забезпечення студентів навчально-методичною літературою, підготовка пропозицій Вченій раді та ректорату інституту щодо покращення навчально-методичного та інформаційного забезпечення навчальних дисциплін; розробка пропозицій до перспективних планів підготовки та видання підручників, навчальних посібників, методичної літератури;

експертиза і рецензування рукописів на доцільність їх видання; розроблення рекомендацій щодо створення засобів діагностики якості підготовки фахівців: комплексних кваліфікаційних завдань, комплексних контрольних робіт, тестів, засобів поточного, модульного та підсумкового контролю якості навчання; розроблення рекомендацій щодо організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, критеріїв оцінки їх знань в умовах Європейської кредитно-модульної системи навчання: вивчення та популяризація прогресивного досвіду професійної підготовки в українських та зарубіжних вищих навчальних закладах;

визначення забезпечення навчальних дисциплін програмами, підручниками, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями тощо і на цій підставі розроблення планів підготовки і видання навчально-методичної літератури, її придбання бібліотекою інституту;

підготовка і проведення семінарів, «круглих столів», конкурсів за участю провідних вчених, фахівців виробництва, викладачів з питань удосконалення змісту освіти, методів навчання з метою забезпечення підвищення якості підготовки фахівців; участь у плануванні, організації і проведенні науково-методичних конференцій, семінарів і нарад з обговорення досвіду науково-методичної роботи, ефективних технологій навчання, методів оцінки знань студентів, перспективних форм навчальної діяльності з провадження прогресивних наукових досягнень у навчальний процес;

розроблення інструктивно-методичної документації з планування і організації науково-методичної роботи та надання консультативної допомоги кафедрам з питань планування й організації науково-методичної роботи.

2.2. Рада має право:

направляти членів Ради на засідання, семінари кафедр з питань науково-методичної роботи або для проведення перевірок з питань науково-методичної роботи відповідно до плану роботи;

брати участь у перевірці роботи кафедр стосовно організації науково-методичної роботи;

вимагати і отримувати від навчальних підрозділів інституту та посадових осіб необхідну інформацію з питань організації та проведення науково-методичної роботи;

у разі необхідності запрошувати завідувачів кафедр, окремих науково-педагогічних працівників інституту на засідання Ради;

вносити пропозиції ректору та Вченій раді інституту щодо удосконалення науково-методичної роботи;

формувати робочі групи для організації та проведення науково-методичних заходів та залучати до роботи в них науково-педагогічних працівників інституту;

проводити контрольні відвідування навчальних занять викладачів.

З. Організація роботи науково-методичної ради:

2.3. Рада працює згідно з планом роботи, який складається на навчальний рік і формується за пропозиціями ректорату інституту та навчальних підрозділів.

2.4. Засідання Ради проводяться кожного місяця. У разі необхідності можуть скликатися позапланові засідання Ради.

2.5. Робота Ради проводиться у формі засідань, на яких розглядаються питання, що належать до її компетенції, а також шляхом організації робочих груп для аналізу та вироблення рекомендацій щодо вирішення конкретних питань. До складу робочих груп можуть бути включені науково-педагогічні працівники інституту, які не є членами Ради. На засідання Ради можуть бути запрошені представники відповідних структурних підрозділів, які мають відношення до питань науково-методичної роботи. Про дату засідання Ради та порядок денний засідання секретар повідомляє членів ради не пізніше як за два дні до засідання.

2.6. Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням. Для прийняття рішення необхідно, щоб на засіданні ради були присутні не менше ніж 2/3 від загального складу членів ради. Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів (за рішення повинно проголосувати не менше половини присутніх членів ради). Рішення Ради фіксуються в протоколі, який веде секретар. Рішення Ради загального характеру вводяться в дію наказом або розпорядженням ректора інституту.

2.7. Рада не менше одного разу на рік звітує про свою роботу перед Вченою радою інституту або ректоратом.

 
>>>